top of page

Intensive English Programme (IEP)

       จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เทียบเคียงมาตรฐานสากล (WORLD CLASS STANDARD) คือ ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) คือ เป็นเลิศทางวิชาการสื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้ นักเรียนจะได้เรียนเนื้อหาวิชาการตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา (อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์) ยกเว้นในบางรายวิชา อาทิ ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ไทย หน้าที่พลเมือง ลูกเสือ เนตรนารี และมีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6

Mission

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Vision

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

bottom of page